Actievoorwaarden Winactie

Algemene voorwaarden van de winactie: "Win een giftvoucher van ANG 200!" 

1. Algemeen
1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win een giftvoucher van ANG 200' actie (hierna te noemen ‘de winactie’), via Knock Knock Kids, op Knock Knock Kids Instagram.
1.2. Over de uitslag van de winactie kan niet worden gecorrespondeerd.
1.3. Voor vragen en opmerkingen over de winactie kan de deelnemer zich schriftelijk wenden tot Knock Knock Kids via info@knockknock-kids.com.

2. Deelname
2.1. De prijswinnaar dient 18 jaar of ouder te zijn en alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen. Rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname.
2.2. Deelnemers die gevestigd zijn buiten Curaçao kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen.
2.3. Deelname aan de winactie is gratis en niet verplicht. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
2.4. Deelname vindt plaats wanneer de juiste en verplichte acties zijn uitgevoerd, namelijk:

  • Knock Knock Kids op Instagram te volgen.
  • Liken van de reel van de winactie
  • Comment op de reel van de winactie over waarvoor jij de giftvoucher wilt gaan gebruiken of aan wie jij deze giftvoucher wilt geven en waarom. 

Door deel te nemen gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt door Knock Knock Kids en worden niet verstrekt aan derden.

3. Prijs
3.1. Meedoen aan de winactie kan van donderdag 22 februari t/m donderdag 29 februari 2024.
3.2. Kans maken op de prijs kan alleen wanneer je de juiste acties uitvoert (zie hierboven).
3.3. De prijs bedraagt een giftvoucher t.w.v. ANG 200.  
3.4. De prijs is niet inwisselbaar voor een andere prijs en/of geld.
3.5. De prijs mag niet worden doorgegeven of doorverkocht.
3.6. De prijswinnaar wordt vrijdag 1 maart 2024 bekend gemaakt.
3.7. Met de winnaar wordt, na de trekking, via een direct message via Instagram contact opgenomen.
3.8. De prijswinnaar wordt bepaald d.m.v. een loting onder de deelnemers die aan de Algemene Voorwaarden van Knock Knock Kids voldoen.
3.9. De prijswinnaar dient binnen uiterlijk 1 maand de prijs op te halen. Indien de prijs niet opgehaald wordt, kan er geen aanspraak gemaakt worden op compensatie of vergoeding.

4. Privacy
4.1. In het kader van de winactie verwerkt Knock Knock Kids persoonsgegevens van deelnemers. Persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • De winactie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname.
  • Deelnemer wanneer hij/zij hiervoor toestemming heeft gegeven per e-mail te informeren over aanbiedingen en acties van Knock Knock Kids 

4.2. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, of wordt valsgespeeld, heeft Knock Knock Kids het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
4.3. Deelnemer gaat hierbij akkoord dat Knock Knock Kids spraakberichten, video’s en foto’s gebruikt bij promotionele activiteiten in verband met de winactie. Bij winst wordt ook de naam van de winnaar gebruikt voor promotionele doeleinden op zowel Facebook als Instagram of andere uitingen, zoals nieuwsbrief of website. De winnaars die hun medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Knock Knock Kids heeft daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Knock Knock Kids is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit de winactie.
5.2. Knock Knock Kids kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van verkeerd ingevulde gegevens, dat kan leiden naar een onbekend adres of emailadres. Daarnaast is Knock Knock Kids in geen enkel geval verantwoordelijk voor e-mails verzonden door hen, die in de spambox van deelnemer terecht komen.
5.3. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Knock Knock Kids niet aansprakelijk.
5.4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Knock Knock Kids
5.5. Knock Knock Kids kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
5.6. Knock Knock Kids behoudt zich het recht voor om de winactie, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen. In dit geval zal Knock Knock Kids dit communiceren via Instagram en Facebook en de website www.knockknock-kids.com.